Ponieważ nigdy nie jest za późno!

Wszystko co musisz wiedzieć!

Wszystko co musisz wiedzieć!

Egzaminy eksternistyczne z zakresu liceum ogólnokształcącego oraz szkoły podstawowej przeprowadza się, aby umożliwić ukończenie szkoły osobom dorosłym, które decydują się na samodzielne przygotowanie do egzaminów. W przypadku ukończenia w trybie eksternistycznym liceum ogólnokształcącego można przystąpić kolejno do egzaminu maturalnego.

Egzaminy eksternistyczne przeprowadza się w sesji zimowej w miesiącu lutym oraz sesji jesiennej w październiku.

Sesja jesienna trwa od 1 do 31 października.

Sesja zimowa trwa od 1 do ostatniego dnia lutego.

Harmonogram egzaminów ogłasza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 30 dni przed rozpoczęciem sesji na stronie internetowej CKE.

Egzaminy eksternistyczne mają formę pisemną. Zdający otrzymuje arkusz egzaminacyjny zawierający zadania różnego typu:

Zamknięte (wielokrotnego wyboru, typu prawda – fałsz, na dobieranie).

Zadania otwarte (zadania z luką, krótkiej odpowiedzi, zdania rozszerzonej odpowiedzi).

W arkuszu znajdują się zadania egzaminacyjne oraz miejsce na ich rozwiązanie. Przy każdym zadaniu jest zamieszczona informacja o maksymalnej liczbie punktów, którą można otrzymać za poprawne rozwiązanie zadania. Pierwsza strona arkusza egzaminacyjnego zawiera instrukcję, którą należy przeczytać i podczas egzaminu stosować się do jej zaleceń. Arkusze są kodowane zgodnie z instrukcją.

2.Przedmioty, które obowiązują na egzaminach eksternistycznych z zakresu szkoły podstawowej to:

język polski

język obcy (jeden z następujących: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski)

historia

wiedza o społeczeństwie

biologia

geografia

chemia

fizyka

matematyka

informatyka

W przypadku liceum do powyższych przedmiotów dochodzi:

podstawy przedsiębiorczości.

3.Jakie są warunki zaliczenia?

Należy uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu. Osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, wydane przez komisję okręgową.

Wynik z egzaminów eksternistycznych przelicza się na stopnie szkolne w następujący sposób:

od 93% do 100% pkt – celujący (6)

od 78% do 92% pkt – bardzo dobry (5)

od 62% do 77% pkt – dobry (4)

od 46% do 61% pkt – dostateczny (3)

od 30% do 45% pkt – dopuszczający (2)

poniżej 30% pkt – niedostateczny (1)

4.Jak zgłosić się do sesji?

Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego, nie później niż na dwa miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej (do końca lipca – sesja jesienna, do końca listopada – sesja zimowa) składa do okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do egzaminów . Do wniosku dołącza się świadectwo ukończenia gimnazjum albo świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej.

OKE podejmuje rozstrzygnięcie w sprawie dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego osoby, która złożyła wniosek. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych zostaje pisemnie poinformowana przez dyrektora OKE o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku zakwalifikowania osoby, dyrektor OKE informuje ją o konieczności złożenia deklaracji oraz dowodu wniesienia opłaty za zadeklarowane egzaminy lub wniosku o zwolnienie z opłaty.

Osoba dopuszczona do egzaminu, nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej (do końca sierpnia – sesja jesienna, do końca grudnia – sesja zimowa) składa dyrektorowi OKE:

Deklarację zawierającą wykaz zajęć edukacyjnych, z których w danej sesji egzaminacyjnej zamierza zdawać egzaminy.

Dowód wniesienia opłaty za egzaminy z zakresu zajęć edukacyjnych, z których zamierza zdawać egzaminy w danej sesji egzaminacyjnej, albo wniosek o zwolnienie z opłat

Centrum Kształcenia EFEKT oferuje wsparcie i wszelką pomoc przy zgłaszaniu się do sesji egzaminacyjnej.


5. Czy kształcąc się eksternistycznie przysługują udogodnienia dla osób z problemami zdrowotnymi?

Tak. Dostosowanie warunków i/lub form egzaminów eksternistycznych – na podstawie odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:

niewidomym

słabowidzącym

niesłyszącym

słabosłyszącym

z niepełnosprawnością ruchową

z afazją

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

chorym lub niepełnosprawnym czasowo, w tym czasowo niesprawnym ruchowo.

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w stosownym komunikacie dyrektora CKE.

Osoba ubiegająca się o dostosowanie warunków i formy egzaminu do rodzaju niepełnosprawności wraz z wnioskiem składa zaświadczenie lekarskie potwierdzające występowanie dysfunkcji.

Okręgowe komisje egzaminacyjne udzielają informacji o liczbie sesji, w których można zdawać egzaminy. W uzasadnionych przypadkach osoba zdająca może ubiegać się o przedłużenie okresu zdawania egzaminów. Wówczas składa ona wniosek do dyrektora OKE.