WOS

WOS

Przyszły prawniku, politologu, dziennikarzu…

Jeżeli chcesz w przyszłości związać się z którymś z wymienionych zawodów to te zajęcia są dla Ciebie.

Zapraszamy na kurs przygotowujący do składania egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie. Jest on realizowany zgodnie z podstawą programową CKE. Obejmuje 60 jednostek lekcyjnych.

Zajęcia prowadzone są dwutorowo. Z jednej strony krótkie wykłady mające na celu usystematyzowanie wiedzy nabytej w szkole – głównie z zakresu polityki, prawa, gospodarki, stosunków międzynarodowych, zagadnień współczesnego świata, a drugiej ogrom ćwiczeń , pracy warsztatowej z typowymi zadaniami maturalnymi- typu otwartego i zamkniętego z danego działu tematycznego, przez co Nabierzesz sprawności w rozwiązywaniu zadań maturalnych. Nasi wykładowcy, którzy są czynnymi egzaminatorami CKE zwrócą Ci uwagę na najczęściej popełniane błędy na maturze i nauczą jak ich uniknąć.

Nabierzesz dodatkowo umiejętności w obszarach:

-selekcja i porządkowanie faktów

- odróżnianie informacji o faktach od opinii

- znajdowanie i czytanie ze zrozumieniem przepisów prawnych odnoszących się do danego problemu

- wypełnianie druków urzędowych, sporządzanie różnego typu pism;

-wypowiadanie się w formach przyjętych w życiu publicznym (np. przemówienie, głos w dyskusji, petycja, list do redakcji, posła, radnego).

Sporo czasu poświęca się też na analizę różnorakich materiałów źródłowych ( teksty, dane statystyczne, ilustracje, akty prawne, mapy). Nabędziesz umiejętności konstruowania dłuższych i krótszych wypowiedzi pisemnych.

Po zakończeniu każdego z działów Napiszesz pracę kontrolną , co pozwoli ocenić aktualny stan Twojej wiedzy.

Po zrealizowaniu całego programu kursu maturalnego, na przedostatnich zajęciach, przeprowadzony jest próbny egzamin maturalny, który oceniany jest według kryteriów opracowanych przez CKE. Wyniki egzaminu omawiane są na ostatnich zajęciach. 

Serdecznie zapraszamy.