Fizyka

Fizyka

Fizyka

Kurs maturalny z fizyki stworzony został w oparciu o podstawę programową oraz wymagania egzaminacyjne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Obejmuje on 60 jednostek lekcyjnych i przygotowuje do egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie rozszerzonym. Zajęcia odbywają się w małych grupach .

Obejmują wykłady z fizyki ( poznasz pojęcia ruchu punktu materialnego i ruchu harmonicznego, mechaniki bryły sztywnej, energii mechanicznej, grawitacji i elementy astronomii, termodynamiki, pola elektrycznego i magnetyzmu, fal elektromagnetycznych i optyki, fizyki atomowej i jądrowej), ćwiczenia z arkuszami testowymi ( nauczysz się jak czytać ze zrozumieniem i rozwiązywać zadania) oraz próbny egzamin maturalny. Zyskasz też dostęp do wielu materiałów pomocniczych- opracowań omówionego materiału i testów.

Czego jeszcze się nauczysz?

- wykorzystania wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk

- rozwiązywania zadań obliczeniowych

- wyciągania wniosków z otrzymanych wyników obserwacji zjawisk fizycznych

- posługiwania się informacjami pochodzącymi z analizy tekstów popularnonaukowych

- wykorzystania i przetwarzania informacji zapisanych w postaci tekstu, tabel, wykresów, schematów i rysunków

- starannego opracowania wyników pomiarów i obserwacji

- określania problemu badawczego, formułowania hipotez oraz proponowania sposobów ich weryfikacji.

Krótko mówiąc możesz zostać nowym Einsteinem, a z pewnością ułatwisz sobie dostęp na wymarzone studia!

Zapraszamy