SZKOŁA ZAWODOWA W ROK

Tak szybko? To jest możliwe tylko z nami. W jaki sposób? PRZECZYTAJ !!!

        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2011r w sprawie egzaminów eksternistycznych ( Dz .U. z dnia 17 lutego 2012,poz.188) wprowadza dwa nowe egzaminy:

        Pierwszym z nich jest egzamin eksternistyczny z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej. Dopuszczona zostanie do niego osoba, która ukończyła gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową. Te same warunki musi spełnić każdy, kto chce zdawać egzamin eksternistyczny zawodowy w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, z tym, że musi wykazać także ( świadectwa szkoleń, indeksy, zaświadczenia dotyczące kształcenia, świadectwo pracy itp.) , że dwa lata kształcił się lub pracował w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację.

Podstawą ww. egzaminów są wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu w zakresie danej kwalifikacji skutkować będzie otrzymaniem przez zdającego świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która otrzyma świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie oraz legitymuje się poziomem wykształcenia, odpowiednio: zasadniczego zawodowego lub średniego, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną. Analogiczne zasady przyjęto w przypadku osób zdających egzamin eksternistyczny z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej. Każdy, kto zda tego rodzaju egzaminy i ukończy określone w przepisach kwalifikacyjne kursy zawodowe, otrzyma świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej.        

        Harmonogram egzaminów ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna. Publikowany jest na stronie CKE wraz z informatorem zawierającym opis zakresu egzaminu, kryteria oceniania oraz przykładowe zadania.

        Centrum Kształcenia EFEKT prowadzi zajęcia mające na celu przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej. Pomagamy także w załatwieniu wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem się do egzaminów.

        Prosimy zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.