Obowiązek informacyjny RODO

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane powszechnie RODO.

Wypełniając obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13-14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej Rozporządzenie, przedstawiamy informację dotyczącą przetwarzania Pana/i danych osobowych:Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Ewelina Ogrocka prowadząca działalność gospodarczą Centrum Kształcenia „EFEKT” z siedzibą w Zabrzu przy ulicy św. Urbana 5/20, posiadającą numer NIP 648-227-38-04, zwana w dalszej treści Firmą

Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Ewelina Ogrocka; kontakt: ckefekt@interia.eu , 660 365 225, lub listownie na adres Administratora.Podstawa i cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Pana/i danych oparte jest na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Firma przetwarza Pana/i dane osobowe w następujących celach:

 • zawarcia i realizacji lub rozwiązania umowy o u naukę oraz wykonywania innych czynności związanych z tą umową, w tym czynności poprzedzających jej zawarcie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia;
 • marketingu bezpośredniego produktów lub usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej – podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, udzielonej zgody, w tym przesyłanie informacji promocyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do zawarcia umowy o naukę, w tym wypełnienia obowiązków ciążących na Firmie w stosunku do jej potencjalnych klientów, klientów, jak również podmiotów trzecich. W zakresie danych przetwarzanych w celach marketingowych podanie danych jest dobrowolne.Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pana/i dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji określonej usługi, np. operatorzy pocztowi, kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne, usługi IT. Pana/i dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Okres przetwarzania danych osobowych

Pana/i dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, tj.:

 • w zakresie realizacji zawartej umowy o naukę przez okres do czasu jej realizacji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 • w zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na Firmie w związku z prowadzeniem działalności , przez okres do czasu wypełnienia lub wygaśnięcia tych obowiązków;
 • w zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, przez czas realizacji czynności zgodnych z udzieloną zgodą, w każdym przypadku – do czasu odwołania zgody, wniesienia sprzeciwu.
 • W sytuacji udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty – do czasu wycofania przez Państwa zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 • Wypełnienia innych obowiązków prawnych nałożonych na Administratora do czasu ich realizacji bądź wygaśnięcia.


Prawa osób w zakresie danych osobowych

Na każdym etapie przetwarzania przez Firmę danych osobowych, ma Pan/i prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez Firmę danych oraz uzyskania kopii tych danych;
 • sprostowania swoich danych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne;
 • usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne;
 • niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania danych osobowych;
 • przeniesienia danych do innego Administratora, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową;
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (w przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Firmę Pana/i danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Celem realizacji praw należy zwrócić się osobiście do Administratora lub za pomocą poczty na podany powyżej adres Administratora lub pocztą elektroniczną na adres ckefekt@interia.eu